RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Dek

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI «ITALIÝA WE MERKEZI AZIÝA: ÖZARA DÜŞÜNIŞMEGI, HYZMATDAŞLYGY WE ARKALAŞYGY BERKITMEK» ATLY HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 13-nji dekabrynda Italiýanyň Rim şäherinde «Italiýa we Merkezi Aziýa: özara düşünişmegi, hyzmatdaşlygy we arkalaşygy berkitmek» atly halkara maslahaty geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti gatnaşdy. Bu «Italiýa we Merkezi Aziýa» formatyndaky ilkinji duşuşyk bolup, ol sebitiň ýurtlarynyň we Italiýanyň hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň we ýollarynyň kesgitlenilmegi üçin giň mümkinçilikleri döreder. Maslahatyň barşynda oňa...

DOWAMY
13 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILIÝETINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň ýolbaşçysy (oturýan ýeri Ankara şäheri) jenap Kristian Bergeriň arasynda duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň orny barada belläp, taraplar dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygy giňeltm...

DOWAMY
13 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMENISTANDA ADAM SÖWDASYNA GARŞY HEREKET ETMEK BOÝUNÇA HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNA BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanda adam söwdasyna garşy hereket etmek boýunça 2020-2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň tassyklanmagyna bagyşlanan duşuşyk geçirildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 6-njy dekabrynda geçirilen Hökümetiň giňeldilen mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi.   Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmeni...

DOWAMY
13 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE «KAWASAKI» ÝAPON KOMPANIÝASYNYŇ WEKILI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň «Kawasaki Heavy Industries,Ltd» kompaniýasynyň energetika ulgamy we önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça prezidenti Tasuýa Watanabe bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň sebit hem-de global derejesindäki özarahereketleriniň netijeli häsiýetini belläp geçdiler. Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň esasy ugurlary boýunça şol sanda ýapon işewürl...

DOWAMY
11 Dek

BMG-NIŇ ADAM HUKUKLARY BARADAKY ÝOKARY KOMISSARYNYŇ MÜDIRLIGINIŇ SEBITLEÝIN WEKILI BILEN DUŞUŞYK

2019-njy ýylyň 11-nji dekabrynda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komend bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda bilelikdäki işiň çäklerinde Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup duran, a...

DOWAMY
11 Dek

ÇAGANYŇ IRKI ÖSÜŞI BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ MILLI STRATEGIÝASYNYŇ AMALA AŞYRYLMAGY BABATDA IŞLENIP DÜZÜLJEK INDIKI ÄDIMLERE BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Çaganyň irki ösüşi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli strategiýasynyň amala aşyrylmagy babatda işlenip düzüljek indiki ädimlere bagyşlanan duşuşyk geçirildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 6-njy dekabrynda geçirilen Hökümetiň giňeldilen mejlisiniň barşynda Milletiň Lideri degişli Karara gol çekdi. Duşuşygyň işine Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkme...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTYNDA HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ 24-ÝYLLYGYNA BAGYŞLANYP YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 24 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk ” atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň çäklerinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan sergi hem ýaýbaňlandyryldy. Maslahatyň işine Mejlisiň deputatlary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolba...

DOWAMY