RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMENISTANYŇ WE BMG-NIŇ ARASYNDAKY 2016-2020-NJI ÝYLLAR ÜÇIN ÖSÜŞ MAKSATLARYNDA HYZMATDAŞLYGYŇ ÇARÇUWALY MAKSATNAMASYNYŇ ÇÄKLERINDE MEJLIS GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky 2016-2020-nji ýyllar üçin Ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň Milli ýolbaşçylyk ediji hem-de utgaşdyryjy komitetiniň (ÖHÇM) nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň weki...

DOWAMY
13 Few

Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisiniň we Malaýziýanyň Daşary işler ministriniň arasynda hoşamaýlyk duşuşygy geçirildi

Malaýziýanyň Daşary işler ministri jenap Dato’ Saifuddin Abdullah bilen Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisiniň arasynda 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda Malaýziýanyň Daşary işler ministrliginde hoşamaýlyk duşuşygy geçirildi. Duşuşykda Ilçi Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň 11-12 dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Malaýziýanyň Premýer-ministri Tu...

DOWAMY
13 Few

МЕЖДУ ТУРКМЕНИСТАНОМ И ГРЕНАДОЙ УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

13 февраля 2020 года в Москве в здании Посольства Туркменистана в Российской Федерации состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Гренадой. Перед церемонией подписания состоялись переговоры между Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Российской Федерации Батыром Ниязлиевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Гренады в Российской Федерации Олегом Фирером. Стороны обменялись мнениями по перспективам двусторо...

DOWAMY
13 Few

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI DAŞKY GURŞAW WE HOWANYŇ ÜÝTGEMEGI BOÝUNÇA ÝB–MERKEZI AZIÝA IŞ TOPARYNYŇ MEJLISINE GATNAŞDY

2020-nji ýylyň12-13-nji fewralynda Brýusselde daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi boýunça ÝB–Merkezi Aziýa iş toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi, oňa Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. Maslahatyň işine Merkezi Aziýa we Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşky gurşaw, howanyň üýtgemegi  we suw serişdeleri ulgamlarynyň hünärmenleri we bilermenleri gatnaşdylar.   Maslahat daşky gurşaw we suw serişdeleri ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ÝB–Merkezi Aziýa platformasynyň çäklerinde guralan bolup...

DOWAMY
13 Few

SANKT-PETERBURG ŞÄHERINIŇ GUBERNATORYNYŇ AŞGABADA SAPARY

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Sankt-Peterburg şäheriniň Gubernatory A.D.Beglowyň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasýasynyň wekilçilikli wekiliýeti Aşgabada geldi. 13-nji fewralda günüň birinji ýarymynda ýokary derejeli myhman Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer häsiýetli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bile...

DOWAMY
13 Few

ÝHHG WE BMG-NIŇ TERRORÇYLYGA GARŞY MÜDIRLIGINIŇ WENA ŞÄHERINDE BILELIKDE GEÇIREN MASLAHATYNYŇ ÇÄKLERINDE “ZORLUKLY EKSTREMIZMIŇ ÖŇÜNI ALMAK WE TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMEK BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ MILLI STRATEGIÝASYNA” BAGYŞLANAN ÇÄRE GEÇIRLIDI

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Awstriýanyň Wena şäherinde ÝHHG, BMG-niň Terrorçylyga garşy müdirligi bilen bilelikdäki terrorçylyga garşy ýokary derejeli sebitleýin maslahatynyň çäklerinde “Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020–2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Milli strategiýasyna” bagyşlanan çäre geçirlidi. Bu çäre Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy, ÝHHG we BMG-niň Merkezi Aziýa boýunça öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebi...

DOWAMY
12 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMEN-RUMYN KONSULLYK GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-rumyn konsullyk geňeşmeleri geçirildi, oňa gatnaşmak maksady bilen Rumyniýanyň DIM-niň Konsullyk departamentiniň Baş direktory Muntean Walentin Çiprianyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabada geldi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Rumyniýanyň degişli edaralarynyň arasynda tejribe alyşmak bilen birlikde konsullyk hyzmatlaryny bermek prosesiniň kämilleşdirilmegi bilen bagly bolan meseleleriň birnäçe...

DOWAMY