RSS

SOŇKY HABARLAR

17 Dek

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan şol partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek boýunça maslahat Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi mejlisler jaýynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň agzalary...

DOWAMY
16 Dek

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Sähetmyradowiç Atalyýew 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek boýunça maslahat Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş...

DOWAMY
15 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda, 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlarynyň 6-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy we olar 2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda gollary ýygnamak işlerine başladylar.

DOWAMY
14 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek işleri başlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimihamedow 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek çäresi Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi mejlisler jaýynda geçirildi. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgä...

DOWAMY
28 Noý

TÜRKMENISTAN ULAG ULGAMYNA DEGIŞLI HALKARA RESMINAMALARYŇ BIRNÄÇESINE GOŞULDY

2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işini tamamlady. Onuň ikinji güni maslahata gatnaşyjylar logistik ulgamlary ösdürmegiň ähmiýetli meselelerini hem-de geljeginiň uly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Bölümler boýunça geçirilen mejlisleriň işi XXI asyrda jemgyýetçilik ulagynyň ornuna we görnüşlerine, ulag ulgamyny ösdürmek üçin energetikanyň ähmiýetine, garyşyk ulag geçelgeleriniň durnukly...

DOWAMY
26 Noý

AŞGABATDA DURNUKLY ULAG ULGAMY BOÝUNÇA BIRINJI ÄHLUMUMY MASLAHAT ÖZ IŞINE BAŞLADY

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilýän forumyň gün tertibine hyzmatdaşlygyň strategiki ugry bolan ulag meseleleri boýunça wezipeleriň giň toplumy girýär. Aşgabatda geçirilýän ýokary derejeli maslahatyň açylyş dabarasyna we umumy mejlisiniň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun gatnaşdylar. Maslahata gatna...

DOWAMY
15 Noý

Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk kabul edişligi

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy (Kuala Lumpur ş.) tarapyndan Baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mukaddes “Garaşsyzlygynyň  şanly 25 ýyllygyna” bagyşlanyp Kuala Lumpur şäheriniň “RENAISSANCE” myhmanhanasynda baýramçylyk kabul edişlik çäresi geçirildi.          Bu baýramçylyk çäresine Malaýziýada akkreditirlenen daşary ýurt diplomatik we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Daşary işler we beýleki ministrlikleriň wekilleri, Malaýziýada...

DOWAMY