RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Sen

SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ DÖWLET MINISTRINIŇ TÜRKMENISTANA SAPARY

2019-njy ýylyň 10-11-nji sentýabry aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Ministrler Kabinetiniň agzasy, Döwlet ministri Emir Turki bin Muhammed bin Fahad bin Abdulaziz Al Saudyň ýolbaşçylygyndaky Saud Arabystany Patyşalygynyň wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolýar. Şu gün, 11-nji sentýabrda ýokary derejeli myhmanyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwe...

DOWAMY
11 Sen

RUMYNIÝANYŇ PARLAMENTINDE TÜRKMEN MEDENI WE SUNGAT IŞLERINIŇ SERGISINIŇ AÇYLYŞY

2019-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda Rumyniýanyň parlamentiniň binasynyň “Konstantin Brankuşi” atly zalynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Rumyniýa-Türkmenistan parlamentara dostluk topary bilen bilelikde türkmen medeni we sungat işleriniň milli sergisini guradylar.  Serginiň açylyş dabarasynda Parlamentiň deputatlary, Buharestde akkreditirlenen daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we işgärleri, Rumyniýanyň ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň wekilleri, ylmy we medeni...

DOWAMY
10 Sen

TÜRKMENISTANDA GEÇIRILJEK SPECA GÜNLERINIŇ ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLMAGY ÜÇIN ŽENEWADA SPECA ÝURTLARYNYŇ IÇLERINIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda BMG-niň Ženewadaky Bölüminiň Türkmen otagynda 2019-njy ýylda Türkmenistanyň BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) Dolandyryş geňeşinde we Ykdysady forumynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde SPECA-nyň  2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçiriljek günleri bilen bagly bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen SPECA ýurtlarynyň Içleriniň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda BMG-niň Ýewropa ykdysady kom...

DOWAMY
9 Sen

DIM-DE BMG-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY HEMIŞELIK UTGAŞDYRYJYSY BILEN DUŞUŞYK

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy hanym Ýelena Panowa bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde ileri tutýan ugurlaryndan gelip çykýan başlangyçlaryň we teklipleriň durmuşa geçirilmeginde taraplaryň özarahereketlerine aýratyn ähmiýet berildi. Hususan-da parahatçylygyň, howpsuzlygyň saklanylmagy we hal...

DOWAMY
9 Sen

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BMG-NIŇ ÇÖLLEŞMÄGE GARŞY GÖREŞMEK BOÝUNÇA KONWENSIÝASYNYŇ GATNAŞYJYLARYNYŇ MASLAHATYNYŇ XIV SESSIÝASYNA GATNAŞÝAR

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde «Ýere maýa goýmak: açylýan mümkinçilikler» şygary astynda BMG-niň Çölleşmäge garşy göreşmek boýunça Konwensiýasynyň Gatnaşyjylarynyň Maslahatynyň XIV sessiýasynyň çäklerinde Ministrler derejesindäki duşuşyk öz işine başlady. Maslahatyň açylyş dabarasynda Hindistanyň Premýer-Ministri Narendra Modi we BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary hanym Amina Mohammed oňa gatnaşyjylary mähirli gutladylar we durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek...

DOWAMY
9 Sen

ŽENEWADA HZG-NYŇ 144 KONWENSIÝASYNYŇ RATIFISIRLENMEGI HAKYNDAKY RESMINAMANYŇ GOWŞURLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Ženewada Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýasyna, ýagny Halkara zähmet kadalarynyň ulanylmagyna ýardam bermek üçin üçtaraplaýyn geňeşmelere goşulyşmak hakyndaky 144 Konwensiýasyna goşulmak hakyndaky resminamasynyň  HZG-nyň Baş direktory Gaý Raýdere gowşurmak dabarasy geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Ilçisi, Hemişelik wekili Halkara zähmet maslahatynyň 108-nji sessiýasynyň we HZG-nyň 100 ýyllygyn...

DOWAMY
9 Sen

TÜRKMENISTANDA «KOREÝ MEDENIÝETINIŇ HEPDELIGI» GEÇIRILDI

Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý medeniýetiniň hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy bilen bilelikde guraldy. Bu çäräniň açylyş dabarasynda parahatçylygy hem-de dostlugy, iki halkyň medeniýetlerini özara baýlaşdyrmakda we özara düşünişmeginde, ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmekde medeni alyşmalaryň, ruhy gymmatlyklaryň we döredijilik mirasynyň derwaýyslygy bellenildi. Soňra g...

DOWAMY