RSS

SOŇKY HABARLAR

29 Awg

Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy Petaling Jaýa şäher häkimligi tarapyndan geçirilen halkara medeniýet çäresine gatnaşdy

2016-njy ýylyň 27-28-nji awgusty aralygynda Malaýziýanyň Petaling Jaýa (PJ) şäher häkimligi tarapyndan Syýahatçylyk we medeniýet ministrligi bilen bilelikde Petaling Jaýa etrabyna şäher derejesiniň berilmeginiň 10 ýyllyk şanly senesine bagyşlap, şäheriň merkezinde “PJ Ýarmarkasy 2016 – PJ Reňkleri” ady bilen ýerli we daşary ýurtlaryň milli tagamlarynyň, el işleriniň, dokma we haly önümleriniň, şekillendiriş sungatynyň sergileri, moda görkezlişi hem-de agşamky baýramçylyk konserti geçirildi. B...

DOWAMY
29 Iýul

Malaýziýanyň Diplomatiýa we daşary gatnaşyklary institutynda “Medeniýete sarpa goýmak güni” ady bilen geçirilen medeniýet çäresine türkmen wekilleri gatnaşdylar

2016-njy ýylyň 28-nji iýulynda Malaýziýanyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa we daşary gatnaşyklary institutynda daşary ýurt talyplary üçin geçirilýän gysga möhletli okuw maksatnamasynyň çäklerinde Institutyň Köpugurly dabaralar zalynda “Medeniýete sarpa goýmak güni” ady bilen medeniýet çäresi geçirildi. Bu medeniýet çäresiniň dowamynda Institutda geçýän diplomatik okuwlara gatnaşmana gelen 15 sany döwletiň we Malaýziýanyň wekilleri çärä gatnaşyjylary öz ýurtlarynyň milli medenýeti we...

DOWAMY
21 Maý

TÜRKMENISTANLY TALYPLAR MALAÝZIÝANYŇ LIMKOKWING UNIWERSITETI TARAPYNDAN GEÇIRILEN HALKARA MEDENIÝET FESTIWALYNA GATNAŞDYLAR

2016-njy ýylyň 20-nji maýynda Malaýziýanyň LIMKOKWING uniwersitetiniň Merkezi meýdançasynda  dünýäniň 90-dan gowurak döwletiniň talyplarynyň gatnaşmagynda Halkara medeniýet festiwaly geçirildi.  Halkara medeniýet festiwalynyň dowamynda dürli reňdäki owadan milli eşiklerinde dünýäniň dürli döwletlerinden gelen talyplar öz ýurtlarynyň milli medeni esbaplarynyň, sungat eserleriniň sergisini geçirdiler we agşamky baýramçylyk konserdine gatnaşdylar. Türkmenistanyň Malaýziýadaky (Kuala-Lumpur ş.) I...

DOWAMY
19 Apr

KUALA-LUMPURDA TÜRKMEN-MALAÝ SYÝASY GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2016-njy ýylyň 19-njy aprelinde Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Malaýziýada syýasy geňeşmeleri geçirdi. Malaý tarapynyň wekilýetine Malaýziýanyň Daşary işler ministrliginiň baş sekretary Datuk Othman Haşim ýolbaşçylyk etdi. Gepleşikleriň dowamynda esasy üns Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň ikinji ýarymynda Malaýziýa boljak resmi saparyna taýýarlyk meselelerine berildi. Şeýle hem, taraplar geljekde Türkmenistanyň we Malaýziýanyň...

DOWAMY
4 Apr

TÜRKMENISTANYŇ MEKDEP OKUWÇYLARY MALAÝZIÝADA GEÇEN OLIMPIÝADADA 5 SANY MEDAL GAZANDYLAR

2016-njy ýylyň 1-3-nji apreli aralygynda Malaýziýanyň Penang adasynda geçirilen Malaýziýanyň Halkara Ýaş Oýlaptapyjylar Olimpiýadasynyň “MIYIO-2016” dowamynda Türkmen wekilleri bir altyn, üç sany kümüş we bir bürünç medallaryny gazandylar. Malaýziýanyň Bilim Ministrliginiň başlangyjy bilen geçirilen bu Olimpiýadada Türkmenistanyň adyndan öz taslamalary bilen ýurdumyzyň paýtagtynda ýerleşýän ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň we Türkmenabat şäherinde ýerleşýän ýörüteleşdirlen 41-nji orta...

DOWAMY
27 Few

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MALAÝZIÝADA GEÇIRILEN SPORT ÇÄRESI

2016-njy ýylyň 27-nji fewralynda, 2016-njy ýylyň “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edilmegi we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy bilen bagly Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlarda geçirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Malaýziýadaky (Kuala Lumpur ş.) Ilçihanasy tarapyndan Malaýziýada bilim alýan türkmen talyplarynyň arasynda sportyň kiçi futbol görnüşi boýunça ýaryş gurnaldy. Agzalan sport çäresi Mal...

DOWAMY
13 Few

Delide Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp halkara maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 13-nji fewralynda, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli çäreleri geçirmek boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygyny ýerine ýetirmek çarçuwasynda, şeýle hem, 2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli Nýu Deli şäheriniň «Täj Mahal» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Hindistandaky Ilçihanasy Hindi-Türkmen Dostluk Jemgyýeti bilen bilelikde «Garaşsyzlygynyň  we ösüşiň 25 ýyly: Türkmenistan we Hindistan» atly...

DOWAMY