RSS

SOŇKY HABARLAR

4 Ýan

Mary welaýatynyň «Minara-3» meýdançasynda bir gije-gündizki çykymy 1 million kubmetrden gowrak bolan gazyň senagat akymy alyndy

“Türkmengeologiýa” Döwlet korporasiýasynyň “Lebapnebitgazgözleg” müdirliginiň hünärmenleri Garagum çölünde geljegi uly meýdançada gözleg guýusynyň üstünlikli işlemegini alyp bardylar. Netijeli gatlak 4575 metr çyňlukda ýerleşýär. Emma, burawlaýjylar guýunyň burawlanmagyny seýsmiki barlagyň maglumatlaryna daýanyp, dowam edýärler. Çaklamalara görä, aşaky gatlaklarda hem tebigy gazyň ýerleşen bolmagy ahmal.  “Lebapnebitgazgözleg” müdirliginiň hünärmenleri tutuş Türkmenistan boýunça uglewodorod ç...

DOWAMY
2 Ýan

Mekdep okuwçylarynyň 7 müňden gowragy gyşky dynç alyşlaryny Gökderäniň sagaldyş merkezlerinde geçirerler

Şu gün Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada dabaraly çäre boldy. Bu çäre çagalaryň gyşky dynç alyş möwsümine badalga berdi. Çagalar Türkmenistanyň iň ajaýyp künjekleriniň birine—gözel Gökderä ugraýarlar. Şol ýerde 10-dan gowrak dynç alyş we sagaldyş merkezleri ýerleşýär. Şu günler paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdança ertekileri ýada salýan şäherjige öwrüldi. Owadan bezelen arçadan başga-da, wepaly dost hem-de goragçy alabaý dabaranyň esasy nyşanla...

DOWAMY
1 Ýan

Täze, 2018-nji ýyly belent sepgitlere ýetmek arzuwlary bilen garşylaýarys!

Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen aňymyzda galan 2017-nji ýyly uly abraý bilen tamamladyk. Ministrler Kabinetiniň 29-njy dekabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbangu...

DOWAMY
31 Dek

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Eziz watandaşlar! Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň toý-baýramlara beslenen 2017-nji — Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly tamamlanyp barýar. Biz uly üstünlikler gazanylan 2017-nji ýyl bilen hoşlaşyp, ata Watanymyzy ýokary sepgitlere çykarjak Täze — 2018-nji ýyly uly umyt-arzuwlar bilen garşylaýarys. 2018-nji ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça it ýyly. Türkmeniň öý-ojagynyň, mal-garasynyň goragçysy bolan itiň wepadarlygy üçin, halkymyz «It geldi — gut geldi» diý...

DOWAMY
30 Dek

ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ

Как известно, важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе, за счёт создания  многовариантной транспортной инфраструктуры. В этой сфере реализуются крупные инвестиционные проекты, среди которых особое место занимает строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). О том, как продвигается данный проект, имеющий важное международное значение, мы по...

DOWAMY
29 Dek

Türkmen kikboksing türgenleri halkara bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etdiler

Biziň türgenlerimiz ýylyň başyndan bäri abraýly halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, dürli derejeli medallary gazandylar. Kikboksing boýunça biziň ýygyndy toparymyz Helsinki şäherinde geçirilen Finlýandiýanyň açyk çempionatyna gatnaşdylar. Sylaglar ugrunda ýüzden gowrak türgen, şol sanda Şwesiýadan, Litwadan, Estoniýadan we beýleki ýurtlardan türgenler bäsleşdiler. Bu bäsleşikde biziň türgenlerimiz jemi 12 medaly gazandylar. Olaryň bäşisi altyn, üçüsi kümüş, dördüsi bolsa bürünç med...

DOWAMY
29 Dek

HYTAÝDAN EÝRANA TÄZE UGUR BOÝUNÇA NOBATDAKY ÝÜK OTLUSY GOÝBERILDI

2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hunan welaýatynyň dolandyryş merkezi Çanşa şäherinden Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Tährana çenli nobatdaky synag ýük otlusynyň goýberilişi boldy. Bu ýük otlusynyň ugry Hytaý demir ýol torunyň ulgamlarynyň,  hususan-da Horgos serhetýaka geçelgesiniň,  Altyn koý-Bolaşak (Gazagystan) demir ýollarynyň ugry, Türkmenistanyň Serhetýaka, Akýaýla demir ýol ulgamynyň üsti bilen soňra Tähranyň gapdalyndan geçip gidýär. Çanşa - T...

DOWAMY